PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

I. Nghiên cứu khoa học

     1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ. Đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường; Xây dựng và trình Ban giám hiệu Ban hành các quy định quản lý Khoa học của giảng viên và sinh viên;

     2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tham mưu, tổ chức thực hiện việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật; Triển khai kết quả tiếp nhận các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo của cấp trên và các đơn vị đối tác vào nhà trường;

     3. Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học do Phòng quản lý cho các đơn vị, cá nhân trong Trường;

     4. Tổ chức thẩm định, đăng ký, triển khai thực hiện, nghiệm thu các đề tài NCKH của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên theo quy định; Xây dựng định hướng ưu tiên và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế thuộc các lĩnh vực của nhà trường; Chủ trì, phối hợp với các Khoa/ Bộ môn và phòng Đào tạo tổ chức đăng ký, hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường;

     5. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, đôn đốc tiến độ thực hiện, giám sát việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị... đảm bảo cho các đề tài được triển khai đúng quy định;

      6. Là thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo; phối hợp với các Hội đồng tư vấn khác tổ chức các hội thảo khoa học, nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu của các đề tài và tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của nhà trường và địa phương;

      7. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học hàng năm của nhà trường;

     8. Chủ trì thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả đối với các đơn vị, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

II. Quan hệ Quốc tế

     1. Chủ trì tham mưu, xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hợp tác quốc tế của Trường;

     2. Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định và các văn bản quản lý về hợp tác quốc tế trong Trường; tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch đã ban hành;

     3. Xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu, hoạt động chuyên môn, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của nhà trường;

     4. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện tử, phiên dịch các buổi họp phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường, ngoại trừ các tài liệu, hội thảo mang tính đặc thù chuyên môn, chuyên ngành;

     5. Chịu trách nhiệm soạn thảo các nội dung hội đàm và các văn bản về thỏa thuận, ký kết hợp tác quốc tế được giao trình Hiệu trưởng ký ban hành;

     6. Tổ chức, thực hiện và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lễ tân khi lãnh đạo Trường đón tiếp và làm việc với khách quốc tế; Lập và quản lý chương trình, nội dung, thời gian làm việc của các đoàn nước ngoài đến trường làm việc;

     7. Tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, hội nghị về hợp tác quốc tế. Chủ trì tổng kết, khen thưởng công tác hợp tác quốc tế;

     8. Đầu mối tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu của Trường ra nước ngoài; Quản trị nội dung tiếng nước ngoài trên cổng thông tin của Trường;

     9. Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính để tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, hướng dẫn tham quan cho khách nước ngoài theo quy định hiện hành; Thực hiện các thủ tục xuất cảnh cho đoàn, cho cán bộ, viên chức của Trường đi học tập, công tác nước ngoài;

     10. Phối hợp với các Khoa chuyên ngành để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên môn, chuyên ngành của từng khoa; Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân của Trường trong các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Nhà nước và nhà trường;

     11. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động tư vấn du học nước ngoài theo pháp luật và quy định của Trường;

     12. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về hợp tác quốc tế; Thực hiện chế độ báo cáo về hợp tác quốc tế đúng qui định hiện hành;

     13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Phạm Thị Lê Vân Thạc sĩ Trưởng phòng
2 Lê Xuân Lâm Thạc sĩ Nhân viên
3 Vũ Thị Ngọc Oanh Đại học Nhân viên
4 Nguyễn Thị Phương Đại học Nhân viên
5 Trần Thị Lan Hương Đại học Nhân viên

LIÊN HỆ

Điện thoại: 083.7225202 – Email: khqhqtdbcl@hcmcc.edu.vn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán