PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn của Trường; Kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường; Thường trực Ban chỉ đạo lập kế hoạch của toàn Trường;

2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

3. Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các qui định hiện hành; Giúp Hiệu Trưởng quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán của trường, quản lý toàn bộ tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn trong ngân sách, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có theo quy định của pháp luật. Lập kế hoạch thu chi hàng năm, hàng quý của trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

4. Thực hiện quản lý thống nhất các nguồn tài chính (thu và chi) của trường. Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định; Thực hiện thu, bảo quản và chi trả các khoản tiền từ các khoản thu khác của Trường và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của trường. Chủ trì quản lý và kiểm soát các nguồn thu, chi của các đơn vị hạch toán độc lập của trường; Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường;

5. Thẩm định và giám sát các hợp đồng kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của Trường.

6. Thẩm định, kiểm tra, giám sát về chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị và của các đơn vị có thu trong Trường;

7. Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính xây dựng chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức, lao động hợp đồng; Chi trả học bổng và các khoản phụ cấp cho sinh viên;

8. Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên học sinh theo dõi và đôn đốc việc thu, nộp học phí;

9. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách; Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị thực hiện thanh, quyết toán; Tham gia trong việc xác định giá trị tài sản và hợp đồng mua sắm;

10. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định của Nhà nước.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Trang Thạc sĩ Trưởng phòng
2 Tôn Thị Thanh Hương Đại học Nhân viên
3 Vũ Thị Thủy Đại học Nhân viên
4 Đặng Thái Duyên Thạc sĩ Nhân viên
5 Bùi Thị Chiến Đại học Nhân viên

LIÊN HỆ Điện thoại: 083.8966745 – Email: ptckt.cdxd2@gmail.com.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán