Văn bản đảm bảo chất lượng

 Bấm vào danh sách dưới đây để xem/tải file toàn văn theo mục tương ứng:

 

 CV 453 HD danh gia TCTC truong TC, CD

1. CV 453 (25.3.2019) HD TRUONG

2. Phu luc CV 453  (25.3.2019) HD TRUONG

 CV 454 HD danh gia TCTC CTDT

1. CV 454 (25.3.2019) HD CTDT

2. Phu luc 1 CV 454 (25.3.2019) HD CTDT SO CAP

3. Phu luc 2 CV 454 (25.3.2019) HD CTDT TC, CD

4. 67.2011.QH12-luật kiểm toán độc lập

5. 74-2014-qh13-luat-giao-duc-nghe-nghiep

6. 3621.QĐ_.BKHCN - Công bố tiêu chuẩn quốc gia trường dạy nghề

7. NĐ 16.2015.NĐ.CP-cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

8. NĐ 17_2012_NĐ-CP-quy định về kiểm toán độc lập

9. NĐ 86-quy định cơ chế thu, quản lý học phí

10. NĐ 140 2018 ND-CP-sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến d9kien đtu kinh doanh và thủ tục HC

11. NĐ 143-CP-Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN

12. ND-79-CP-quy định về phòng cháy chữa cháy

13. NĐ113-2015-nd-cp-Quy định phụ cấp đặc thù

14. QĐ 18-TTg-quy định về liên thông

15. QĐ 53_2015_QĐ-TTg-chính sách nội trú cho HSSV

16. TT 03 2017 - quy định về quy trình XD, thẩm định và ban hành ctrinh, tổ chức biên soạn giáo trình

17. TT 04 BLÐTBXH-ban hành danh mục nghề nghiệp

18. TT 05 BLÐTBXH-Quy định quy chế, chỉ tiêu tuyển sinh

19. TT 06-BLDTBXH- quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo GDNN

20. TT 06-bổ sung ngành nghề đào tạo

21. TT 07-BLDTBXH-quy định về chế độ làm việc của nhà giáo GDNN

22. TT 08 BLDTBXH- quy định về mức kte kỹ thuật đtao trubng cấp, CĐ cho các nghề

23. TT 08-BLDTBXH- quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

24. TT 09BLĐTBXH-Quy định tổ chức thực hiện ctrinh2 đtao TC, CĐ

25. TT 10 BLDTBXH-Quy định về mẫu văn bằng TN

26. TT 12-BLDTBXH-Quy định kiến thức tối thiểu người học đạt được

27. TT 14-quy định việc XD, thẩm định và ban hành mức kte, kỹ thuật trong GDNN

28. TT 15_BLÐTBXH-quy định tiêu chí, tiêu chuẩn trong kiểm định GDNN

29. TT 17 2017 BLÐTBXH-quy chế công tác HSSV

30. TT 21-2018-tt-bldtbxh-tieu-chi-cua-chuong-trinh-chat-luong-trinh-do-cao-dang

31. TT 22_2017_TT_LDTBXH_hướng dẫn thực hiện Nghị định 113-2015

32. TT 23-2018-TT-BLĐTBXH_Quy định hồ sơ, sồ sách

33. TT 27-2018-tt-bldtbxh-quy định đtao liên thông giữa các trình độ trong GDNN

34. TT 28_2017_TT_BLDTBXH_Quy định hệ thống bảo đảm cơ sở GDNN

35. TT 30-2009-tt-bgddt-quy định chuẩn nghề nghiệp GV trung học cơ sở, GV THPT

36. TT 31 BLDTBXH-Quy định đào tạo trình độ CĐ, TC

37. TT 38-TT-quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp trong GDNN

38. TT 42LDTBXH - Quy dinh dao tao so cap

39. TT 46-BLDTBXH.Điều lệ trường cao đẳng

40. TT 47 BLÐTBXH_ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP

41. TT 61-BTC-hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đvi sử dụng NS NN

42. TT 66_2014_TT-BCA-quy định chi tiết về luật sửa đổi phòng cháy chữa cháy

43. TT 107-2017-tt-btc-hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

44. TTLT 12-BLDTBXH-BGDT-BTC-hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú cho SVHS

 DỰ THẢO VĂN BẢN GDNN

 TT1958_01-2010-TT-BGDDT

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán